Disclaimer

 

DISCLAIMER & PRIVACY 

 

Onderstaande regeling is van toepassing op alle internet-initiatieven van 

 

Federaal Imkersverbond vzw met ondernemingsnummer 0462.335.256 

 

en haar verbonden ondernemingen, hierna gezamenlijk genoemd ‘het bedrijf’, tenzij de websites van deze verbonden ondernemingen er uitdrukkelijk van zouden afwijken. Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen, eraan gebonden te zijn en er zich naar te gedragen. De gebruiker geeft eveneens toestemming om de meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken, zoals hierna bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met dwingende wetgeving, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere bepalingen. 

 

1. Aansprakelijkheid 

 

Het bedrijf streeft ernaar dat de informatie op haar websites of sociale media-pagina’s up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de gebruiker. Het bedrijf geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar websites, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. 

Het bedrijf sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info…), die voortvloeit of enigszins verband houdt met door het bedrijf gepubliceerde aanbiedingen en webpagina’s. Dit ongeacht of het bedrijf zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Het bedrijf houdt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk oponthoud of onbeschikbaarheid hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie. 

De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn. 

Deze disclaimer doelt uiteraard niet op het uitsluiten van aansprakelijkheid in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet voor kan vrijwaren, m.n. schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in de ter beschikking gestelde informatie. 

 

2. Hyperlinks 

 

Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat het bedrijf deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft het bedrijf enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. Het bedrijf kan nooit verantwoordelijk geacht worden voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites. 

 

3. Auteursrecht 

 

Teneinde de bestaande auteursrechten te respecteren, is het aanpassen, verveelvoudigen, verlopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling 

van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch “cachen” van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een ander doel dan datgene waarvoor de websites bedoeld zijn, namelijk het verstrekken van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf, verboden. 

Downloaden, delen en kopiëren van gegevens voor persoonlijk gebruik, bekendmaking louter binnen familie- of vriendenkring en korte aanhalingen uit artikels, zijn zonder toestemming en mits bronvermelding toch toegelaten en voor zover deze disclaimer en dwingende wetsbepalingen gerespecteerd worden. 

Sommige namen, tekens of logo’s op de websites zijn geregistreerde handelsmerken. De eigendom hiervan berust bij het bedrijf of bij derden en worden beschermd door nationale en internationale wetgeving. De gebruiker kan deze merken of handelsnamen niet gebruiken zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van het bedrijf. 

Ingeval op een bepaald ogenblik de mogelijkheid bestaat om uw eigen bijdrage aan de websites te leveren, mogen geen werken worden doorgestuurd die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, tenzij u zelf over de rechten beschikt of minstens de nodige voorafgaande, schriftelijke toestemming hebt bekomen. De gebruiker vrijwaart het bedrijf alleszins tegen aanspraken van derden. 

Ondanks dat de inhoud met de grootste zorg wordt samengesteld kan het gebeuren dat er onvoorzien auteursrechterlijk beschermd werk op de site wordt getoond. Dit wordt op eenvoudige vraag onmiddellijk verwijderd en kan geen aanleiding geven tot enige schadeclaim.

 

4. Registratie en privacy 

 

Voor sommige diensten op de websites van het bedrijf kan de gebruiker uitgenodigd worden om zijn persoonsgegevens mee te delen. De gebruiker gaat uitdrukkelijk akkoord om: 

a) Correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier en om 

b) Deze informatie bij eventuele wijziging onmiddellijk te actualiseren. 

 

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren. 

Het bedrijf neemt de nodige maatregelen om de privacy van de gebruiker te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Wet op de Verwerking van Persoonsgegevens. 

Zo kunnen bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen worden ingevoerd om verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die het bedrijf ontvangt op de site, te voorkomen. Bij een bezoek aan de websites zamelt het bedrijf mogelijk volgende persoonsgegevens in: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer, en emailadres. 

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Federaal Imkersverbond vzw, met maatschappelijke zetel p.a.: Achiel Geurts, Bessemerstraat 432, 3620 Lanaken, en dit om deze te gebruiken voor administratie, marketing of marktonderzoek. Zij kunnen worden doorgegeven aan commerciële partners. De persoonsgegevens kunnen tevens gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden. Het bedrijf kan deze gegevens tevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn het privacy-beleid. In dat geval zal het bedrijf de gebruiker contacteren alvorens de gegevens te gebruiken voor de nieuwe doeleinden, om de 

gebruiker op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan de regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om de gebruiker de kans te bieden de deelname te weigeren. De gebruiker heeft recht op inzage en verbetering na schriftelijke aanvraag na bewijs van identiteit. Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Het bedrijf zal gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die de server naar uw browser stuurt. Deze gegevens worden op de harde schijf van de gebruiker geschreven en bij elk bezoek doorgestuurd naar de beheerder van de bezochte website. Zo is het bedrijf in staat om de gebruiker als klant gemakkelijk te herkennen en wordt vermeden dat een gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw moeten worden ingevoerd. De gebruiker aanvaardt het gebruik van cookies door het bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in de browser van de gebruiker kan het bedrijf niet steeds een optimale werking van de websites verzekeren. 

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres van het bedrijf. Als u van geen enkel bedrijf mailings, telefonische oproepen of emails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond: 

Telefoon op het gratis nummer: 0800-91 866 

Online: www.robinsonlist.be 

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn. 

 

5. Google-analytics 

 

Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen voor zover Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden deze informatie voor Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. 

 

6. Geschillen 

 

Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie besproken op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt, onverminderd het recht van het bedrijf om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.