1900

Pas rond de eeuwwisseling werden in Vlaanderen de meeste imkersbonden opgericht. Op 1 januari 1894 werd de Belgische Syndicale Kamer voor Bieënteelt opgericht te Brussel en werd voor het eerst door het Ministerie van Landbouw steun verleend aan de bijenteelt. Het eerste Vlaams congres van bieëntelers had plaats te Herentals op 28 september 1896. De Belgische Syndicale Kamer onderhandelde om het volgende te bekomen: afschaffing van het accijnsrecht op honingazijn, onderwijs in de bijenteelt in de normaalscholen, kostenloos vervoer van de voortbrengselen der bijen naar de markten. Eén kilo honing kostte toen 2 frank zonder glas. 1 kilo waswafels was 4,20 frank waard en een bijenkoningin kostte destijds 5,5 frank. Op 25 april 1897 had te Antwerpen de eerste vergadering plaats tot oprichting van één ‘Vlaamschen Bieënbond’. Korter bij huis werd op 1 februari 1912 te Hasselt de Limburgse Bijentelersbond opgericht. De heer J. Maurissen uit Peer werd door het Ministerie van Landbouw gelast overal in de provincie voordrachten over bijenteelt te houden en in korte tijd werden meerdere bijenteeltmaatschappijen gesticht. Op 4 augustus 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit die 4 jaar zou duren. Gedurende die periode kon geen maandblad verschijnen en konden ook geen activiteiten georganiseerd worden. Pas in 1919 kon het imkersverenigingsleven hervat worden en dan zou het ook niet lang meer duren totdat ook in Lanaken een ‘Bieënbond’ werd opgericht. Hieronder geven een een beknopt overzicht van de geschiedenis van de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken. Jammer zijn er slechts weinig documenten bewaard gebleven. Aanvullingen met tekst en foto’s zijn dus welkom.

1921

Omdat de heide in Opgrimbie (Maasmechelen) ideaal was om honing te winnen, plaatsten heel wat imkers uit omliggende dorpen er elk jaar hun bijenkorven en -kasten. In 1921 besliste de gemeenteraad van Omgrimbie om daar een frank aan te verdienen. De gemeenteraad vond dat de bijenhouders van Opgrimbie benadeeld waren door de imkers die van elders naar de heide afzakten. Daarom hief de raad vanaf 1924 een bijentaks voor niet-inwoners. Die bedroeg vijftig centiemen voor een strooien korf en één frank per bijenkorf of kas met uitneembare ramen. Op de foto staat meester en imker Wampers (+2012) bij zijn bijenhal die hij overnam van zijn vader Willem.

1925

Antoon Caubergh werd geboren te Lanaken op 3 oktober 1897. Zijn hele leven woonde hij aan de Stationsstraat 78 te Lanaken. Hij oefende - samen met zijn broer - het beroep van meubelmaker uit. In 1925 kreeg hij interesse voor de bijenteelt en startte hij als korfimker. In hetzelfde jaar richtte hij - samen met Jan Ramaekers de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken op. In 1930 bezat hij een 20-tal bijenkorven. In 1934 schakelde hij over naar bijenkasten die hij - vergeet niet dat hij meubelmaker was - volledig eigenhandig maakte. Hij maakte bijenkasten op Langstroth-formaat, in losse bouw en broedbak en hoogsels in dezelfde maten. De bijenkastbodem was voorzien van een zinken voederlade. De werktekeningen van deze bijenkast vond hij in het boek van Schotman - Wedmore. Op het einde van zijn imkerscarrière bezat hij 24 kastvolken en nog een aantal bijenkorven. In 1963 stopte hij volledig met zijn imkersactiviteiten. Al zijn bijenkasten, bijenkorven en imkersmateriaal werd overgenomen door Lambert Eerlingen. Antoon was de nonkel van diens vrouw. Antoon Caubergh overleed op 6 januari 1968 te Berchem.

1925 is ook het jaar dat het KOLB-toestel om heidehoning te slingeren op de markt kwam.
De Vlaamschen Bieënbond besliste op 17 mei 1925 dat de samenaankoop van suiker zou gebeuren via de Boerenbond. De Hofbouwtentoonstelling te Brussel van 23 tot 25 mei 1925 kreeg het bezoek van Koning Albert, die heel wat bewondering opbracht voor de stand van de bijenteelt. De prijs van de honing anno 1925 bedroeg 12 tot 13 frank per kilo.

De bijentelersbond Lanaken werd opgericht in 1925 door Jan Ramaekers en Antoon Caubergh. De stichters zouden het ledenaantal gestadig weten op te voeren van 14 tot meer dan 60 leden. Jan bleef geruime tijd voorzitter (tot 1962). Jan Ramaekers werd geboren op 25 november 1900 te Zutendaal. Hij overleed op 31 juli 1995 in het ziekenhuis St.-Barbara te Lanaken.

1934

Jean Eurlings werd geboren in 1893 en woonde aan de Bessemerstraat 84 te Lanaken.  In 1934 nam hij de bijenvolken en de imkersmaterialen over van zijn tweede oudste broer Pieter Eurlings en startte hij met bijen houden. Eén bijenvolk was gehuisvest in een Layenskast, de overige volken - een dertigtal - vonden onderdak in Kempische kasten. Blijkbaar waren voor W.O. II geen winkels in bijenteeltmaterialen in de omgeving van Lanaken. Voor de aankoop van kunstraat moest Jean naar Herentals reizen, waar de gebroeders Mees een winkel in bijenteeltmaterialen uitbaatten.

Jean reisde met zijn bijen vooral naar Roelen (Zutendaal) voor de heidedracht. Het verplaatsen ging met paard en kar. Voor het slingeren van de heidehoning maakte hij gebruik van een handkolbstempel. Na het overlijden van Jean, nam prins Xavier de Merode, destijds burgemeester van Lanaken, alle materialen over. Zijn zoon, Marcel Eurlings, die momenteel aan de Neerharenweg 32 te Neerharen woont, werd geboren in 1923, hij erfde wel de imkersmicrobe maar werd jammer geen praktiserend imker.

1937

Massamoord in Lanaeken • Op dinsdag 6 april 1937 meldde de krant ‘Limburger Koerier’ dat er een massamoord in Lanaken had plaatsgevonden. Verschillende onbekende daders drongen een landgoed van de gemeente binnen. Het ging hier over het landgoed van de familie Van Glabbeek, toenmalig schepen van Lanaken. De daders gingen erg hardvochtig te werk. De moordenaars vernielden eerst verschillende bijenkorven die op het landgoed te vinden waren. Hierna gingen ze over tot het doden van de bijen zelf. Dit deden ze met stokken waarmee ze de diertjes vermorzelden. Niet geweten is of het hier ging om willekeurig vandalisme of om een of andere (politieke) afrekening.
Tekst en foto: www.historicusrob.be

1947

Vanaf 1947 woonde fruitteler Giel Loubele (1921-1998) met Miet Cops in de Heidemolen, de banmolen van Pietersheim Lanaken. Aan de Molenvijver hield hij tevens bijenkorven en -kasten. Bijen houden waren voor hem noodzakelijk voor de bestuiving van de fruitbloesems van zijn uitgestrekte fruitplantages. De foto werd genomen in 2010 en toont wat er nog overblijft van de eens zo mooie bijenhal.

Giel Loubele, imker en fruitteler, overleed in 1998.

1949

Imker Bijnens (Roelerweg te Zutendaal) toont trots zijn pas geschepte bijenzwerm.

1950

Uit de archieven van de K.V.I.B. blijkt dat de afdeling Lanaken in 1950 veertien leden telde. Samen hadden ze 82 bijenvolken. Hubert Hansen uit Zutendaal was destijds lid. Op de foto is hij op zoek naar de koningin. Hij was de nonkel van Magda Seurs-Janssen uit Wiemesmeer die later ook lid werd van de Lanakense imkersvereniging. Het lidgeld in 1950 bedroeg 50 frank, waarvan 40 fr. voor de Vlaamschen Bieënbond, 5 fr. voor het provinciaal verbond en 5 fr. voor de plaatselijke bond bestemd was.
Er werd dat jaar een wetsontwerp ingediend dat bespuitingen met insectendodende middelen tijdens de bloei verbood.

1959

Bijenwagen en bijenvolken op de heidedracht te Maasmechelen. Jules Maes poseert bij
de gecamoufleerde bijenwagen waarvan de wielen werden gedemonteerd ter voorkoming van
diefstal.

1960

Jules Maes stelt reisde met zijn bijenvolken naar de heidedracht. De standplaats was
gelegen in het reeënpark (Bessemer) eigendom van Prins De Merode. De heide die daar in de
jaren 60 nog welig bloeide, is vandaag de dag volledig verdwenen.

1960

Op paasmaandag 18 april 1960 ging de tweede bijenmarkt in Hasselt door. Alhoewel er gezorgd werd voor grotere lokalen was de beschikbare ruimte nog te gering, want het succes van de bijenmarkt was overweldigend. Bijen, honing, was, honingwijn en materiaal vonden talrijke kopers. Ook de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken was met een grote delegatie aanwezig. De bijenmarkt werd vereerd door het bezoek van de heer Meyers, minister van Volksgezondheid en van het Gezin en van senator Leynen.

1960

Alfons Nijst (1896-1987) imkerde tijdens de jaren 1940 -1960  - net zoals menige Lanakenaar - met enkele bijenvolkjes, die gehuisvest waren zowel in strokorven als in kasten. Alfons had een klein boerderijtje gelegen aan de Eikelenweg te Lanaken. Aan zijn bijen besteedde hij maar weinig aandacht. De geoogste honing diende immers bijna uitsluitend voor eigen gebruik. Op de foto zien we Alfons samen met zijn echtgenote Anna Maria Cops (1905-1991).

 
1961

In 1961 verscheen de vierde druk van het ‘Handboek van de Imker’ door Edm. Leysen, gedrukt bij drukkerij n.v. J. Van Mierlo-Proost en Cie te Turnhout. Edmond Leysen was gediplomeerd leraar in de landbouwkunde, boomteelt, moesteelt en bijenteelt. Hij was tevens voorzitter van de Vlaamse Bijentelersbond en van de Belgische Syndikale Kamer van Bijenteelt. Op de tweede titelpagina van dit handboek (dat vandaag de dag bewaard wordt in de bibliotheek van het Bijenteeltmuseum Lanaken) staat de handgeschreven vermelding: ‘toebehorende aan den Bieënbond Lanaken’, met ondertekening van ‘Voorzitter: Ramaekers Jan’ en ‘Schrijver: Anthoon Caubergh’.

1963

André Geurts (1922-2010) nam in 1963 het voorzittersschap van de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken over van Jan Ramaekers. De werking van de bijentelersbond draaide op een laag pitje en daar moest dringend verandering in komen. Er werd een volledig nieuw bestuur verkozen en er werden tal van nieuwe initiatieven georganiseerd, waaronder diverse lessenreeksen voor beginnende imkers. André bleef voorzitter van de Bijentelersbond Lanaken tot 1970. Van 1971 tot 1985 was hij ondervoorzitter van de Vlaamse Imkersbond vzw en van 1986 tot 1996 was hij voorzitter van het Federaal Imkersverbond vzw. In 1997 legde hij al zijn bestuursfuncties neer, maar hij bleef wel lid van de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken tot op de dag van zijn overlijden in 2010.

In 1963 startte Lambert Eerlingen met imkeren. Het kastmateriaal had hij gratis kunnen overnemen van Antoon Caubergh uit Lanaken. Deze was wegens hoge ouderdom (66 jaar) gestopt met imkeren, maar zou Lambert gedurende zijn eerste imkersjaar met raad en daad bijstaan. Lambert was van 1970 tot 1973 voorzitter, van 1973 tot 1999 bestuurslid en van 1999 tot 2010 secretaris. In 2006 stopte Lambert met imkeren, maar behield zijn bestuursfunctie bij de vereniging, In 2010 werd hij benoemd tot ondervoorzitter van de Bijentelersbond. Op 20 januari 2011 werd Lambert gehuldigd door de Culturele Raad Lanaken voor zijn 40 jaren inzet als bestuurslid.

1964

Jules Graulus (1927-1995) richtte in 1964 te Hengelhoef het onderzoekscentrum ‘Geegra’ op. Na jaren experimenteren met diverse bijenrassen, kwam hij tot de conclusie dat het carnicaras het geschikste ras was voor de Limburgse imkers.

In 1964 richtte de Limburgse Bijentelersbond twee bijenteeltscholen op, namelijk in Lanaken en in Zonhoven. Het bestuur van Lanaken en Zonhoven organiseerden tweejaarlijkse lessen (15 per jaar) die vooral bestemd waren voor beginnelingen, maar ook de oudere imkers konden er hun kennis bijschaven. De lessen waren volledig kosteloos. Een samenvatting van de lessen werd aan iedere deelnemer kostenloos verstrekt. De kandidaten konden zich inschrijven bij André Geurts, Winningerstraat 18 te Lanaken. De lessenreeks te Lanaken startte op zondag 18 oktober in de Fraterschool (klaslokaal van het eerste leerjaar) aan de Koning Albertlaan te Lanaken.

1964

In 1964 werden in Limburg 2 bijenteeltscholen opgericht: te Lanaken en te Zonhoven. De tweejaarlijkse lessen (15 per jaar) waren bestemd voor beginnelingen, maar ook de oudere bijenmannen konden nut trekken uit deze. De lessen waren volledig kostenloos. Om in te schrijven kom men terecht bij André Geurts (Lanaken) en bij Daniëls (Zonhoven). De lessen te Lanaken vonden plaats in de Fraterschool aan de Koning Albertlaan, telkens op zondagvoormiddag van 10 tot 12 uur.

1966

Imker Ferdinand Bijnens bij zijn bijenstand aan de Roelerweg te Zutendaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bezat hij een enorme bijenstand. Ferdinand overleed na een smartelijk ongeval.

1968

Imker Bér Ghelen (1928-2008) en echtgenote Helene Habets baatten in Smeermaas niet alleen dancing ‘Het Kelderke’ uit, maar ze waren ook nauw betrokken bij de organisatie van het wekelijkse kienspel in de grote feestzaal te Smeermaas, dat eind jaren ‘60 op internationale belangstelling kon rekenen. De kieners kwamen van heinde en ver. Het kienen werd telkens ingericht ten voordele van verenigingen. Mede door de inzet van Bèr Ghelen kon ook de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken gedurende enkele jaren met deze extra inkomsten haar clubkas spekken. De foto is genomen in 1950 toen Helene Habets en Bèr Ghelen café Toerist in het centrum van Smeermaas uitbaatten.

1969

De Bijentelersbond hield haar algemene jaarvergadering in het lokaal ‘Welkom’ te Pietersheim. Er werd overgegaan tot de herkiezing van het bestuur. Het bestuur werd als volgt samengesteld: erevoorzitter Jan Ramaerkers; voorzitter Lambert Eerlingen; ondervoorzitter Henrik Bergers; secretaris André Geurts; hulpsecretaris Remi Boussu; schatbewaarder Albert Noben en propaganda-verantwoordelijke Jaak Dreesen. De bijentelersbond telde in 1969 een vijftigtal leden. Tijdens de algemene vergadering werd het jaarprogramma besproken. In de maand juni werd een praktische les voorzien over koninginnenteelt door lesgever H. Daniels. Tevens werd de geplande deelname aan de tentoonstelling tijdens de bijenmarkt in het St.-Jozefcollege te Hasselt besproken. De afdeling Lanaken zou daar immers standen verzorgen met nieuw of verbeterd materiaal. Tevens overwoog men de organisatie van een boekententoonstelling.

1969

In het voorjaar van 1969 organiseerde de Bijentelerbond Lanaken en Omstreken volgende voordrachten: ‘Richtlijnen om honing te winnen’ door J. Ignoul (2 maart 1969) en ‘Zomerdracht’ door Paulissen (13 april 1969). Deze voordrachten vonden plaats in zaal Café Welkom aan de Koning Albertlaan te Lanaken, telkens van 10.00 tot 12.00 uur.

De Bijentelersbond Lanaken en Omstreken meldde in het decembernummer van het ‘Maandblad Vlaamse Imkersbond’ het overlijden van haar lid-imker August De Meerleer. August werd geboren op 2 april 1915 en overleed te Genk op 9 oktober 1969.

1969

In 1969 waren er heel wat imkers uit Zutendaal aangesloten bij de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken. Zij voelden zich sterk genoeg om op eigen voeten te gaan staan en zelfstandig een vereniging uit te bouwen, genaamd “Bijentelersbond Zutendaal”. Aan het roer van deze nieuwe vereniging stond de heer Albert Eerlingen, die met assistentie van de heren Albert Noben en commissaris Jef Ramaekers reeds meer dan dertien bijentelers uit Zutendaal wist samen te brengen, o.a. Hubert Hansen, Jaak Broukx, Ferdinand Bijnens, Hugo Weynjes, Paul Nijst, Paul Vandevenne, Jozef Bliegen en Jan Thijs. In nauwe samenwerking met de groep uit Lanaken organiseerden zij in 1969 vijf lezingen. Na enkele jaren werd de Bijentelersbond Zutendaal opgedoekt en sloten de Zutendaalse imkers zich opnieuw aan bij de Bijentelersbond Lanaken. De foto toont de stichters en bestuursleden van de Bijentelersbond Zutendaal, (v.l.n.r.) de heren Lambert Eerlingen, Jef Ramaekers en Albert Noben.

1970

Op 4 en 5 juli 1970 organiseerde de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken een tentoonstelling. Alle leden waren verplicht mee te werken. De standen werden verzorgd door Lambert Eerlingen (stand bijenhal), Albert Noben (stand drachten), Tony De Wit (Planten en insecten), Oreye (Planten), André Geurts (voortbrengselen der bijen), Paulissen (levende bijenstand), Mark Rouffa met medewerking van Gorsac (stand sproeimiddelen), Jaak Dreessen (stand entree) en Bergers (reclame). Louis Meex, Paulissen, Moors, Weytjens, Eurlings en Vastmans stonden aan de inkom. Remi Boussu, Dexters, Bijnens, Loubele en Jerome stonden in voor spijs en drank. Stefaniak en Verjans tekenden verantwoordelijk voor de zwermmarkt. Foto: tenstoonstelling Alicebourg Lanaken, v.l.n.r. zittend: Albert Noben en André Geurts; staand: Lambert Eerlingen en Jaak Dreessen.

Een met een electrische motor aangedreven kolbtoestel, ontworpen en gefabriceerd door imker Jules Maes, was een van de topstukken van de tentoonstelling in 1970.

1970

Veertiendaagse van natuur- en streekkennis • Met medewerking van het Verbond der Limburgse Beroepsverenigingen, Bijentelersbond Lanaken en Omstreken en naar aanleiding van het Nationaal Werkkamp der Jongeren, ingericht door ‘Jeugd en Wetenschap - België’ (Jeunesse scientifique de Belgique) en afdeling officieel onderwijs vzw, had in het domein Alicebourg, aan de Koning Albertlaan te Lanaken, een belangrijke vergadering plaats betreffende de organisatie van een veertiendaagse van natuur- en streekkennis, met diverse tentoonstellingen - waaronder ‘Bijenteelt en Honingwinning’ - het het vastleggen van het programma van het Nationaal Werkkamp der jongeren. Topdag voor de imkers werd zondag 5 juli. Dan werd in Lanaken voor het eerst een zwermmarkt georganiseerd, waarop alle imkers ten lande hun bijenzwermen konden verhandelen.
De initiatiefnemers van de Lanakense Veertiendaagse van Natuur- en Streekkennis die in het teken stond van “1970 Europees Natuurbeschermingsjaar”.
V.l.n.r.: de heren Briers en Bergers, André Geurts (voorzitter van de imkersvereniging Lanaken en omstreken), de heren Hanssen en Swinnen (respectievelijk secretaris en voorzitter van de Beroepsvereniging van Limburgse Imkers), de heer A. Vercruysse, directeur van de R.M.S.-Lanaken en de heer Janssen.

1971

Op 21 augustus 1971 zette de Bijentelersbond haar erevoorzitter Jan Ramaekers en zijn echtgenote Cornelia Christoffels in de bloemetjes. Zij vierden immers hun gouden bruiloft. Na de eucharistieviering werden de jubilarissen in feestzaal Welkom (Koning Albertlaan / Pietersheim) gehuldigd. Op de foto v.l.n.r.: André Geurts, Lambert Eerlingen, Cornelia Christoffels, Jan Ramaekers, meester Bergers en Jaak Dreessen.

1972

In de jaren 70 hadden de leden van de Bijentelersbond een eigen lidmaatschapskaart. De lidkaarten werden gedrukt op gekleurd papier, waarvan de kleur elk jaar werd aangepast aan de internationale jaarkleur van de koningin. De afgebeelde kaart (jaarkleur geel) werd in 1972 uitgereikt aan imker E.H. Meertens uit Rekem. Ze werd afgetekend door voorzitter Lambert Eerlingen en secretaris André Geurts.

1973

Jan Maesen, wonende aan de Hilarion Thanslaan 23 te Rekem, nam in 1973 het voorzitterschap van de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken over van Lambert Eerlingen. Jan zou deze functie blijven vervullen tot 1981.

1974

De Bijentelersbond Lanaken liet eind '74 een nieuw honingetiket drukken in 2 kleuren: orange en zwart. De honingetiketjes werden in grote oplage gedrukt op de persen van Drukkerij Aben te Smeermaas. In 1974 bedroeg het aantal aangesloten leden bij de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken 29 leden: Bollen Egidius, Bollen Jozef, Boussu Remy, Broukx Jaak, Coenjaerts Peter, Coomans August, Coun Jan, Dreesen Jaak, Eerlingen Lambert , Geurts Achiel, Geurts André, Hardy-Renkens Jules, Kuijpers Jan, Lambrechts Jacques, Maesen Jan, Meex Louis, Meex Pierre, Meyers Hendrik, Moors Michel, Pater Nicefoor, Pelssers Jan, Peulen Guillaume, Ramaekers Jan, Ramaekers Jozef, Thijs Frans, Urlings Jan, Van Mourik Wim, Vandegoor Hendrik en Vastmans Jaak.

De bijenhal van André Geurts, gelegen aan de Molenbergstraat te Lanaken, werd in 1974 liefst 7 maal door dieven bezocht. Ondanks nachtelijke patrouilles kon geen enkele dief op heterdaad betrapt worden.

1975

Voor het eerst sierde een logo de briefwisseling van de Bijentelersbond. Het logo (links afgebeeld) werd gebruikt tot einde 2005 en werd vervangen door een nieuw logo (rechts afgebeeld).

1980

De Bijentelersbond Lanaken en Omstreken was in de jaren 80 wel heel erg actief. Het jaarprogramma vermeldde zes bestuursvergaderingen, een vijftal voordrachten, een studiereis, een tentoonstelling, een feest, een filmvertoning en een drietal bijenonderzoeken. Opmerkelijk zijn ook de diverse vergaderlocaties o.a. in café Welkom gelegen aan de Koning Albertlaan te Lanaken, in het lokaal van Bouworde ‘De Sleutel’ aan de Kerkhofstraat te Neerharen en in het lokaal ‘Bijenhof’ aan de Winningerstraat 48 te Lanaken. Het voorjaarsbijenonderzoek vond dat jaar plaats op 2 maart. Er namen 23 imkers aan deel (het cijfer achter de naam geeft het aantal binnengebrachte stalen weer): Bollen Gerard (2), Bollen Jozef (4), Boussu Remy (13), Coomans August (4), Coun Jan (3), Eerlingen Lambert (2), Geurts Achiel (12), Geurts André (20), Kuijpers Jan (4), Maesen Jan (5), Meex Louis (4), Meex Pierre (4), Meyers Hendrik (4), Moors Michel (13), Nijs Jos (3), Pater Nicefoor (3), Pelssers Jan (4), Peulen Guillaume (7), Ramaekers Jan (4), Ramaekers Jozef (8), Rutten Jean (1), Van Mourik Wim (4) en Vastmans Jaak (5). In totaal werden er 138 stalen onderzocht. In 104 stalen werden geen sporen van nosema gevonden, 31 stalen toonden een lichte besmetting, 2 stalen waren besmet met nosema. Slechts één onderzocht staal bleek zwaar besmet. De resultaten van het onderzoek werden overgemaakt aan de secretaris van de Vlaamse Imkersbond vzw.
De Bijentelersbond Lanaken en Omstreken sloot het jaar af met een algemene ledenvergadering in het lokaal van Bouworde ‘De Sleutel’ aan de Kerkhofstraat te Neerharen. De dagorde vermeldde de betaling van de lidgelden zijnde 300 frank, de herverkiezing van het bestuur, de mogelijkheid tot bestelling van voederdeeg aan 39 frank per kilo, de voorbereiding van een imkersreis naar Zandt in juli 1981, een bespreking van de filmavond te Nieuwerkerken over 10 jaar Zandt, het imkersfeest te Nieuwerkerken, de organisatie van een bijenmarkt, de programmatie van een lessenreeks door Jan Kuijpers en tot slot de mogelijkheid tot bestelling van waswafels aan 300 frank per kilo. Het inleveren van wasbroden bracht destijds 95 frank per kilo op.

1981

Jan Kuijpers, wonende aan de Nieuwe Ervenstraat 26 te Neerharen, nam in 1981 het voorzitterschap van de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken over van Jan Maesen. Jan Kuijpers zou deze functie blijven vervullen tot 1996. Hij was zeer actief in het verenigingsleven, leverde jarenlang tekstbijdragen aan het Vlaams Imkersblad en gaf vele imkers advies bij het imkeren in de praktijk. Jan overleed op 5 mei 2004 te Lanaken.

De ledenlijst 1981 van de afdeling Lanaken en Omstreken vermeldde buiten de naam en voornaam, ook het adres, de nationaliteit en het aantal kasten en korven van elk aangesloten lid. Er stonden 37 leden alfabetisch op vermeld: Bijnens Ferdinand, Bollen Egidius, Bollen Gerard, Bollen Jozef, Boussu Remy, Brouns Leonard, Broux Jaak, Coenjaerts Peter, Coomans August, Coun Jan, Dreesen Jaak, Eerlingen Lambert, Geurts Achiel, Geurts André, Hardy Jules, Kortleven Mathieu, Kuijpers Jan, Lambrechts Jacques, Loubele Guillaume, Maesen Jan, Meex Louis, Meex Pierre, Meyers Hendrik, Moor Michel, Nijs Jos, Pater Nicefoor, Pelssers Jan, Peulen Guillaume, Ramaekers Jan, Ramaekers Jozef, Rutten Jean, Thijs Frans, Thijs Jan, Urlings Jan, Van Mourik Wim, Vandegoor Hendrik en Vastmans Jaak.

1982

Imker Jacques Vastmans werd geboren te Aldeneyk op 10 december 1903. Hij overleed op 19 juni 1982 in het Medisch Instituut St.-Barbara te Lanaken. De bijenstand van Jacques herbergde een 8-tal bijenvolken en was gelegen aan de Groenstraat te Rekem.

1982

In een notablok met geruit papier werden vanaf 1982 door penningmeester André Geurts de in- en uitgaven ingeboekt. We kunnen er in terugvinden dat de lidmaatschapsbijdrage tot 1996 vijfhonderd frank bedroeg. Deze bijdrage bedroeg in 1996 vijfhondervijftig frank en werd in 1997 nogmaals verhoogd naar 650 frank. Op 9 maart 1997 werd het kasboek overgedragen aan de nieuwe penningmeester René Janssen. In 1999 werd de lidmaatschapsbijdrage verlaagd naar 600 frank Vanaf 27 december 2001 werden de in- en uitgaven bijgehouden in euro en bedroeg de lidmaatschapsbijdrage 15,00 euro (= 600 frank). In 2007 werd de lidmaatschapsbijdrage voor een korte periode verhoogd naar 16,00 euro. Vanaf 2010 bedroeg de lidmaatschapsbijdrage 20,00 euro. De foto toont een pagina uit het kasboek (van 10 december 1990 t.e.m. 18 november 1991). Op 8 november 2013 werd op de voorlaatste pagina van dit kasboek de laatste verrichting ingeboekt. Op de laatste pagina ondertekenden op 9 januari 2014 onder 'gelezen en goedgekeurd' Josephine Thoné, Achiel Geurts, Jacques Engelen en Lambert Eerlingen.

1985

Midden de jaren 80 bezohten enkele imkers uit Lanaken het Bijenteeltmuseum te Munstertal (D). Vlnr.: Bèr Ghelen, Jan Mackowiak en de heer Stefaniak (Maasmechelen)

1989

De Vlaams Nederlandse Imkersfederatie beschikte reeds over zes bevruchtingsstations. Vooral om het bevruchtingsstation te Nieuwerkerken te ontlasten, werd in de zuid-oostelijke hoek van de voormalige kiezelgroeve ‘De Lieteberg’ te Zutendaal de oprichting van een nieuw bevruchtingsstation voor Carnicabijen gepland. Het Zutendaalse gemeentebestuur reageerde zeer positief en al zeer snel kon, met behulp van de gemeentelijke technische dienst, gestart worden met de grondwerken, nivellering, aanleg van perken en de aanvoer van teelaarde. Ondertussen was ook de omheining geplaatst en kon men starten met de bouw van een bijenhal met aangrenzend leslokaal, dat tevens dienst kon doen om bezoekers te ontvangen. De realisatie van het bevruchtingsstation stond onder toezicht van een nieuwe vzw, opgericht onder de naam ‘vzw Bevruchtingscentrum de Lieteberg’, welke instond voor de bouw, de coördinatie en het beheer van het centrum. In deze vzw waren vertegenwoordigers opgenomen van vier VNIF-afdelingen: As, Bilzen, Houthalen-Helchteren en Lanaken. In de beheerraad zetelden: Raymond Lambie (voorzitter-penningmeester); Jean Van Buel (ondervoorzitter); Albert Noben (conservator); André Geurts, Jan Kuijpers, Jean Rutten, Bertho Schoenmakers en George Sertic (leden).

Op zondag 29 april 1990 werd het nieuwe bevruchtingscentrum officieel geopend. In 1993 ging men een onafhankelijke koers varen en werd aan het centrum met steun van de provincie Limburg en de gemeente Zutendaal een insectenmuseum toegevoegd. Het beheer van het Bijen- en insectencentrum De Lieteberg werd toevertrouwd aan een gemeentelijke vzw.

1989

Het logo van het bevruchtingscentrum De Lieteberg dat aanvankelijk gebruikt werd.

Tussen 1989 en 1999 werd de naam van de bijentelersbond meermaals gewijzigd. Er duiken in de briefwisseling en op bankpapieren diverse benamingen op: ‘De Soete Bie’ (1993); ‘De Soete Bij’ (1994); ‘De Soete Bie Lanaken en Omstreken (1994); ‘De Soetebie Lanaken-Zutendaal’ (1995-1998). In 1999 werd de oorspronkelijke naam ‘Bijentelersbond Lanaken en Omstreken’ terug aangenomen. Deze naam bleef tot op de dag van vandaag ongewijzigd.

1990

Vanaf de jaren ‘70 kreeg het telen van raszuivere koninginnen in Limburg de absolute prioriteit. Voortrekker was Jules Graulus (1927-1995) uit Wijer, die te Hengelhoef het bijenonderzoekscentrum Geegra oprichtte. In Lanaken werd het teeltstation Bijenhof opgericht door André Geurts. Tijdens de opendeurdag (1990) op het bevruchtingsstation De Zijp te Nieuwerkerken demonstreerde André de kunstmatige inseminatie van koninginnen.

1990

Op zondag 8 april 1990 organiseerde imkersvereniging De Heidingers Nieuwerkerken haar jaarlijke bijenmarkt in zaal Tichelrij. Onder de aanwezigen werd om het uur een raskoningin - Bayernwald Carnica - verloot. De koninginnen werden ter beschiking gesteld door het opzoekingsstation Geegra. Op de foto herkennen we André Geurts in gesprek met Jules Graulus.

Elk jaar trokken heel wat imkers uit Lanaken naar de bijenmarkt in Nieuwerkerken. Op de foto herkennen we Jan Ramaekers (1900-1995) en Hubert Van Gelder (1924-2014). Laatstgenoemde bleef tot 1996 lid van onze vereniging.

1990

Om meer financiële middelen te verwerven voor het bekostigen van de bouw en afwerking van het bevruchtingscentrum ‘De Lieteberg’, verkocht de Bijentelersbond - eind 1989, begin 1990 - een soort ‘aandelenpakket’ aan de aangesloten leden-imkers. Dit pakket bevatte een aantal waardebonnen ter waarde van 25 frank. Deze waardebonnen zouden - eenmaal het bevruchtingscentrum ingericht was - kunnen dienen als betaalmiddel (bijvoorbeeld bij het nuttigen van drankjes) in het bevruchtingscentrum. 

 
1990

Enkele foto’s genomen tijdens de officiële opening van bevruchtingscentrum De Lieteberg. Op de foto’s herkennen we o.a. André Geurts, Georges Sertic, Albert Noben en Raymond Lambie. Herkent u nog andere personen ... we zouden het erg op prijs stellen mocht u ons de namen kunnen doorsturen.

 

Raymond Lambie gaf tekst en uitleg over de inzet van een klotzbeute.

1990

De genodigden - waaronder ook Jos Beuls, burgemeester van Zutendaal (op de foto 3de persoon van rechts) - konden kennismaken met de verschillende kasttypes.

 
1990

Enkele sfeerbeelden genomen tijdens de officiële opening van het bevruchtingscentrum De Lieteberg.

1991

In 1991 stelde de Vlaams Nederlandse Imkersfederatie vzw aan haar leden een nieuw honingetiket voor. Het etiket, ontworpen door Achiel Geurts, bleef tot einde voorraad (1994) bij de imkers, aangesloten bij de Bijentelersbond Lanaken, in gebruik.

1992

J.A. Kuijpers, lid van de Bijentelersbond Lanaken en tevens redactiemedewerker van het Vlaams Imkersblad stelde een boek samen over koninginnenteelt. Het boek telde 120 pagina’s en werd uitgegeven door de redactie van het Vlaams Imkersblad in een oplage van 1.050 exemplaren. De boeken werden verkocht aan 250 frank. Het bestuur maakte zich zorgen over de hoge drukfactuur. Ze berekenden dat er minstens 421 boeken moesten verkocht worden om de kosten te dekken. Deze vrees bleek echter ongegrond. Al snel bleek de verkoop een enorm succes. In het Nederlandse Maandblad voor Imkers van januari 1993 werd onder de titel “Boekje ‘Koninginneteelt’ voor beginners zeer welkom” een volledige pagina aan het werk van Jan Kuijpers besteed. Vanaf dan stroomden ook bestelopdrachten vanuit Nederland toe. Ook ‘Bee World’ maakte melding van het werk van J.A. Kuijpers (volume 75, no. 3, 1994). In september 1994 waren er nog amper 378 boeken ‘Koninginnenteelt’ in voorraad.

1995

Op maandag 12 december 1995 overleed Jules Graulus. Jules was provinciaal voorzitter van de afdeling Limburg. Hij was nauw betrokken bij de uitbouw de Limburgse bevruchtingsstations, onder meer te Lanaken (Bijenhof) en te Zutendaal (De Lieteberg). Hij werd ten grave gedrage in Wijer (Nieuwerkerken).

1995

Hub May was de schoonzoon van Jan Kuijpers. Hij nam het voorzitterschap van de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken waar van 1996 tot 2002. Hij was van 1995 tot 1997 secretaris van de Vlaams-Nederlandse Imkersfederatie vzw en werd vervolgens secretaris van het Federaal Imkersverbond vzw, een functie die hij bleef vervullen tot 13 februari 2002.

In 1995 meldde de Bijentelersbond het overlijden van 2 aangesloten leden. Jean Vansighen (zie foto), geboren op 16 augustus 1937 te Val-Meer, overleed op 21 januari 1995 te Lanaken en een half jaar later overleed Jan Ramaekers. Jan, de stichter van de Bijentelersbond Lanaken, werd geboren op 25 november 1900 te Zutendaal en overleed in het ziekenhuis St.-Barbara te Lanaken op 31 juli 1995.
Een beknopt overzicht van het jaarprogramma van de Bijentelersbond: op 13 januari gaf Gust Wuyts een voordracht over plantendracht. Op 10 februari gaf Heines een voordracht over de medische verwending van honing, propolis en stuifmeel. Georges Sertic gaf op 10 maart een voordracht over koninninnenteelt en de heren Kuijpers en Van Mourik onderzochten op 7 april bijenstalen op sporen van nosema. Vermelden we nog begin maart 1995 het boek ‘De honingbij in de fruitteelt’
van de pers rolde. Dit boek, geschreven door Jules Graulus, was een uitgebreide documentatie voor fruitkwekers en imkers. De voorraad is inmiddels volledig uitgeput.

1995

Imker Jan Urlings was van 1950 tot 1995 lid van onze vereniging. Zijn bijenstand telde een tiental bijenvolken en was gelegen aan de Briegdenstraat 93 te Lanaken. Jan (Jean) werd geboren te Briegden op 5 november 1923 en overleed in het Z.O.L. St.-Jan te Genk op 21 februari 2016. 

 
1996

Meer dan 15.000 bezoekers konden tijdens het weekend van 12, 13 en 14 juli 1996 tijdens ‘Kijk op Limburg’ op het domein Pietersheim kennismaken met de imkerij. De Bijentelersbond Lanaken en Omstreken stond met haar promotiestand tijdens deze dagen écht ‘in de kijker’. Op de foto zien we V.N.I.F.-voorzitter André Geurts en Georges Sertic.
In het teeltstation ‘Bijenhof Lanaken’ overlarfden dat jaar 39 leden van de afdelingen As, Bilzen en Lanaken welgeteld 913 larven. Er werden 298 drieramers aangeboden waarvan er 222 werden bevrucht. Van de 853 larven werden er 385 koninginnen uitgezet. Georges Sertic en André Geurts begeleidden de imkers bij de koninginnenteelt.
In 1996 werd i.s.m. de Vlaams-Nederlandse Imkersfederatie een infofolder uitgegeven ‘Uit de apotheek van de nauur’. Deze folder gaf beknopte info en aanwijzigingen die men moest weten over het ontstaan en gebruik van honing.

De meeste imkers maakten hun kasten en ramen zelf. De wintermaanden waren het ideale tijdstip om een nieuwe voorraad raampjes klaar te maken. Op de foto toont imker Lode Aelbers zijn nieuwe voorraad zelfgemaakte ramen. In het voorjaar, als het broednest van het bijenvolk toeneemt, zullen deze raampjes (met ingesmolten waswafel) zorgen voor werk en ruimte.

1997

In 1997 werd René Janssen aangesteld als nieuwe penningmeester van de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken. Alhoewel hij woont aan de Daalstraat te Zutendaal staat zijn bijenstand enkele kilometers verderop in de tuin van zijn ouders in het gehucht Besmer te Zutendaal. In 2009 neemt hij het voorzitterschap van het Federaal Imkersverbond vzw over van ontslagnemend voorzitter Sylvain Ilsbroux. René is tot op heden nog steeds penningmeester van de Bijentelersbond Lanaken.

1998

In het najaar van 1998 organiseerde de Bijentelersbond een honingsmaaktest ten huize van Jan Kuijpers aan de Nieuwe Ervenstraat te Neerharen. Ettelijke honingstalen werden beoordeeld op smaak, geur, kleur en presentatie. Op de foto v.l.n.r. Jef Thijs, Georges Sertic, Jan Kuijpers, Theo Postmes en André Geurts. Achiel Geurts zit met de rug naar de fotograaf (René Breban) toe.

1999

Ook in 1999 werd het Vlaams Imkersblad nog steeds gedrukt bij Drukkerij Begas te Lanaken. De afwerking van het drukwerk, met name het verzamelen van de katernen en het nieten gebeurde door vrijwilligers uit de verschillende bij het FIV vzw aangesloten afdelingen. Vooraan op de foto (links) René Breban. Het schoonsnijden van de tijdschriften mocht enkel door Marc Begas (helemaal achteraan op de foto).

1999

Sedert 1999 is imker Lambert Vossen uit Valmeer lid van onze imkersvereniging. Lambert heeft zijn bijenvolken ondergebracht in enkele bijenhallen op diverse locaties. Valmeer, een deelgemeente van Riemst, is blijkbaar een uitstekende standplaats voor bijen, want Lambert hoeft niet met zijn bijen te reizen. Hij oogst er veel koolzaadhoning, fruithoning, acasiahoning en lindehoning. Op de foto: Lambert Vossen aan zijn bijenstand gelegen aan de Bitsingerweg te Valmeer. Deze bijenstand is voorzien van een kleine afgesloten ruimte, waarin bepaalde werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het merken van koninginnen, veilig kunnen uitgevoerd worden.

2000

Onder de titel “Nectariën en onze gezondheid” kwam dr. Theo Postmes op 20 januari 2000 op uitnodiging van de Bijentelersbond van Lanaken en Omstreken aantonen dat, binnen bepaalde voorwaarden, de angst voor honing uit genetisch gemanipuleerde planten onterecht is. Veel volk, imkers en niet-imkers, waren komen opdagen om deze leerrijke lezing in het Cultureel Centrum Lanaken bij te wonen. Huisfotografe Camilla Nijst was ter plaatse en maakte een fotoreportage. Op de foto zien we dr. Theo Postmes uitleg geven aan René Rutten en Achiel Geurts.

2001

Op 11 januari organiseerde de Bijentelersbond een gespreksavond met als onderwerp: ‘Het bestrijden van maagzuur met een preparaat met honing’. Deze voordracht, gegeven door dr. Theo Postmes van de Biomedical Research Foundation-Maastricht, ging door in het CCL. Later in het jaar volgden op dezelfde locatie nog voordrachten over de ziektebestrijding, de bijen klaarmaken voor het fruit en de varroabestrijding.

Op de foto herkennen we Gerard Bollen, en de imkers Lode en F. Aelbers

2002

Op 8 augustus 2002 overleed Dr. Theo. J.L.J. Postmes (72). Dr. Postmes, bioloog, studeerde van 1949 tot 1955 aan de Rijksuniversiteit van Utrecht en Luik. Hij promoveerde op een biochemisch endocrinologisch onderzoek in 1966 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Van 1958 tot 1995 was hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker van de vakgroep Interne geneeskunde (Academisch Ziekenhuis te Maastricht). Sinds 1990 werkte hij samen met het bekende Brandwonden Research Instituut te Beverwijk. Van zijn hand verscheen in 1997 een monografie over “Honing en Brandwonden”. Vanaf die tijd was hij ook medewerker in de redactie van het Federaal Imkersblad, de tweemaandelijkse uitgave van het Federaal Imkersverbond vzw, waarin hij met zijn artikelen een belangrijk bijdrage leverde aan de ontwikkeling, de toepassing en de betekenis van bijenproducten in dienst van de mensheid. Ook in Lanaken was hij regelmatig te gast bij lezingen en voordrachten.

v.l.n.r.: Jean Pelssers, Jan Kuijpers, Willy Vandecaetsbeek en Armand Mercken.

2003

Na de ontslagname van Hub May, die van 1996 tot 2002 het voorzitterschap van de vereniging waarnam, werd In 2003 een nieuw bestuur verkozen. Achiel Geurts werd benoemd tot voorzitter. Achiel, geboren te Genk op 3 juni 1951, leerde van jongs af aan het imkersvak. Hij mocht meehelpen als zijn vader André (1922-2010) aan zijn bijen werkte, mocht proeven van de vers geslingerde honing en mocht zelfs op nachtelijke uren meereizen als de bijenvolken van zijn vader naar de fruitdracht (meestal in de omgeving van Tongeren) gebracht werden. In 1964 volgde Achiel de imkerscursussen in de Fraterschool te Lanaken en vanaf dan werd hij ook lid van de Bijentelersbond Lanaken. In 1986 werd de Vlaams Nederlandse Imkersfederatie opgericht en trad Achiel toe tot het redactieteam van het Vlaams Imkersblad. Hier zette hij zich vooral in voor het layouten van het ledentijdschrift. In 1997 ontstond na een korte samenwerking met het PAVI onenigheid bij het bestuur van de VNIF. Dit leidde tot de oprichting van het Federaal Imkersverbond vzw (13 november 1997) en de uitgave van een nieuw ledenblad: het Federaal Imkersblad, waarvan Achiel zowel de layout als de redactie voor zijn rekening nam. Op 3 maart 2002 kreeg Achiel er nog een extra taak bij: hij werd benoemd tot secretaris van het Federaal Imkersverbond.

2005

Imker Albert Peeters en imker Jef Weytjens hebben beiden een bijenstand aan de Daalstraat te Zutendaal. Door hun imkershobby zijn ze bijna onafscheidelijk. Ze volgen samen de voordrachten te Lanaken, ze reizen samen naar het fruit en ze brengen samen hun bijenkasten naar de heide. De bijenstand van Albert Peeters (zie foto) zou enkele jaren later volledig in rook opgaan.

Jef Weytjens aan zijn bijenstand te Zutendaal

2005

Op donderdag 9 juni 2005 bezocht de Bijentelersbond Lanaken & Omstreken de bijenstand van imker Albert Reynaers te Genk. Na een korte rondleiding in de prachtige tuin vol talloze bloeiende honinggevende bloemen gaf Albert een uiteenzetting over zijn imkermethode en over de talloze wijzigingen en verbeteringen die hij uitvoerde aan zijn kastmaterialen, het verzorgen van materialen, de koninginnenteelt, de kunstmatige inseminatie en het opslaan en het bewaren van honing. Na een korte pauze in de cafetaria van het nabijgelegen Heempark bracht men - via de boeren- en kruidentuin - nog een bezoek aan de educatieve bijenhal te Genk.

2006

Lanaker imkers registeren zich. Er was veel volk komen opdagen op de infovergadering over de registratie te Lanaken (14 november 2006). Voordrachtgever Albert Reynaers verduidelijkte er niet alleen het waarom van de verplichte registratie, maar gaf ook toelichting bij het invullen van al dat ‘paparassenwerk’ zoals enkele imkers het bestempelden. Vele imkers hadden schrik om - eenmaal registreerd - over enkele jaren alsnog een bijdrage voor de werking van het FAVV te moeten gaan betalen en ze maakten zich zorgen over het ingewikkelde productieregister dat ze dan moesten bijhouden. Toch besloten de meeste imkers dat het maar beter was om zich in regel te stellen. Foto v.l.n.r.: Eddy Maesen, voordrachtgever Albert Reynaers, de heer en mevrouw Cornelius Konings en Lambert Vossen.

Op zaterdag 14 oktober 2006 organiseerde het Federaal Imkersverbond vzw haar jaarlijks imkersfeest. De FIV-afdeling Lanaken fungeerde als gastheer. De talrijk opgekomen FIV-leden mochten in het splinternieuwe Ontmoetingscentrum te Smeermaas aanzitten aan de feestdis. Om alles in goede banen te leiden had het bestuur van de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken de hulp ingeroepen van het Lanakense “Feestcomiteitje”, welke er gratis de handen uit de mouwen stak bij het babecuen, het schenken van de drank, het afwassen van de borden tot het opruimen van de gebruikte lokalen toe. Door hun inzet kon een uitermate geslaagd feest verwezenlijkt worden.

2006

In 2006 meldde de Bijentelersbond het overlijden van imker Remi Boussy, echtgenoot van wijlen Liske Jardin. Remi werd geboren te Alken op 7 november 1914 en overleed in het ZOL, Campus André Dumont te Waterschei op 28 december 2005. Op de foto zien we Remi tijdens een van de vele daguitstappen naar Bayern. Remi had zijn bijenstand opgesteld binnen de ommuring van het kasteel van Hocht.

Een maand later meldde de Bijentelersbond het overlijden van imker Henri Vandegoor, echtgenoot van wijlen Margaretha Vandeusden. Henry werd geboren te Gellik op 18 augustus 1925 en overleed in het ZOL, Campus André Dumont te Genk op 13 februari 2006.

2007

Imker Jaak Dreesen overleden. Jaak werd geboren in Veldwezelt op 20 september 1922 en overleed thuis op 20 mei 2007. Hij was erg actief in het verenigingsleven, zo was hij o.a. erevoorzitter van het ‘Feestcomiteit’ en de ‘Dorpsraad’, voorzitter van het ‘Kapelcomiteit’, medestichter van ‘Heemkring Wiosello’ en ‘Koor De Oosterster’. Hij stond op de eerste rij toen in 1963 een volledig nieuw bestuur van de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken werd verkozen. Ook bij de oprichting van de Vlaams-Nederlandse Imkersfederatie speelde hij een belangrijke rol. Bij de organisatie van haar activiteiten kon het Lanakens bestuur steeds op zijn medewerking rekenen.

Op donderdagavond 4 januari 2007 organiseerde de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Na een korte receptie, verwelkomde het bestuur de leden aan de koffietafel en gaf ze tekst en uitleg bij de geplande activiteiten in 2007. Besloten werd dat er tijdens de maanden juni, juli en augustus geen activiteiten georganiseerd worden. Het bestuur wees de leden er op dat het alsmaar moeilijker wordt om voordrachten te organiseren en dat ze naarstig op zoek is naar nieuwe geschikte voordrachtgevers. Vanzelfsprekend was er de jaarlijkse controle van de ledenlijst. Slechts enkele imkers hadden hun lidmaatschap nog niet hernieuwd. Verheugend was wel de komst van enkele (nog) niet-leden. Deze laatsten waren wel heel erg geïnteresseerd in de werking van de Lanakense afdeling. De verplichte registratie, het overwinteren van de bijen en de varroabestrijding waren de gespreksthema’s van de avond.

2007

De bijenhal van imker Eddy Maesen te Gellik.

Imker Armand Mercken tijdens het omlarven.

2008

Wat begon als een opslagplaatsje van bijenteeltmaterialen groeide uit tot heus bijenteeltmuseum. Achiel Geurts en René Rutten verwierven tevens de collectie imkersmaterialen van imker Jules Graulus en vulden dit gestadig aan. Niet alleen voor de imkerij in het algemeen, maar vooral voor de Bijentelersbond, betekende de uitbouw van het bijenteeltmuseum in Lanaken een enorme aanwinst.

2008

Groepsfoto gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie 2008 in het cultureel centrum te Lanaken. Zoals ieder jaar gaf de penningmeester René Janssen een kort kasverslag, waarna het kasboek werd afgetekend. Op onderstaande foto: René Janssen en Lambert Eerlingen.

2009

In 2009 organiseerde de Bijentelersbond sinds lange tijd weer eens een cursus voor beginnende imkers. De lessen werden gegeven telkens op zaterdagvoormiddag in het Cultureel Centrum te Lanaken. Na het afleggen van het examen mochten de deelnemers poseren voor een groepsfoto. Staand v.l.n.r.: Charlton Neil (Webbekom-Diest); Geurts Germain (Lanaken); Vanoosterhout Hervé (Zonhoven); voordrachtgever Bert Eben (Hamont-Achel); Meertens Johnny (Gellik); Claes Didier (Gellik); Rutten René (Zonhoven); van der Star Arjan (Lanaken); Vanham Louis (Lanaken); Eerens José (Valkenburg); Janssen René (Zutendaal); Van Herel Kees (Maastricht); Maesen Eddy (Gellik); Van Herel Astrid (Maastricht) en de voorzitter van de Bijentelersbond Lanaken & Omstreken Achiel Geurts. Zittend v.l.n.r.: Matijasic Mira (Lanaken); Lormans Mariël (Lanaken); Vandewall Brigitte (Maastricht) en Mertens Ulla (Genk).

2009

In de Daalstraat te Zutendaal brak eind september 2009 een brand uit bij imker Albert Peeters. Vijf bevolkte bijenkaten kwamen daarbij om. De brand deed zich voor in een chalet achter het huis. De rookpluim was kilometers ver te zien. Het huis zelf bleef gevrijwaard. Het brandweerkorps van Genk kwam ter plaatse om het vuur te doven, daarvoor hadden ze enkele uren nodig. Ook een grote hoeveelheid honing en een opslag van imkersmaterialen werd vernield.

2009

Op het einde van de nieuwjaarsreceptie werd de traditionele groepsfoto van de leden gemaakt. (foto: Germain Geurts).

2010

Midden september werden op diverse locaties in Limburg 100.000 bloembollen aan de man gebracht. Aan deze actie, georganiseerd door de provincie Limburg, nam ook de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken deel. Zij had haar stand opgesteld aan de Waterburcht te Pietersheim. De actie kende een enorm succes: de bloembollen waren in mum van tijd verkocht. Op de foto herkennen we Lambert Eerlingen in gesprek met Gerard Bollen. De stand werd bemand door René Janssen, Germain Geurts en zijn vriendin Leen.

In 2010 werd er een bestuurswissel uitgevoerd. Lambert Eerlingen uit Zutendaal die vanaf 1999 het secretariaat van de bijentelersbond waarnam, werd benoemd tot ondervoorzitter van de vereniging. Louis Vanham uit Lanaken (links op de foto) werd benoemd tot secretaris, een functie die hij bleef vervullen tot 2013, toen het secretariaat werd overgedragen aan Jacques Engelen uit Rekem (rechts op de foto).

2010

Wim Van Mourik onderzoekt al jaren de binnengebrachte stalen van honingbijen op sporen van nosema. Op de foto zien we hem in actie tijdens het voorjaarsnosemaonderzoek in 2010.

2011

Naar aanleiding van de succesvolle organisatie van de imkerscursus in 2009 startte in 2011 een nieuwe lessenreeks voor beginnende imkers. De Bijentelersbond had gemikt op een 22-tal deelnemers, maar dat werden er heel wat meer. In laatste instantie dienden er zelfs aanvragen tot deelname geweigerd te worden. Er waren cursussen te kort en vooral het lokaal - nochtans het grootste leslokaal in het CCL - bleek te klein voor nog meer deelnemers. Lesgever van dienst was voordrachtgever Bert Eben.

2011

Op zaterdag 14 mei vierde de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken haar 85-jarig bestaan. Dit ging gepaard met een kleine overzichtstentoonstelling en de voorstelling van het boek ‘Wegwijs in de oude imkerij’ dat speciaal voor deze viering werd samengesteld. Als locatie werd geopteerd voor de Kinderboerderij Pietersheim. In aanwezigheid van burgemeester Guido Willen mochten na afloop ook de diploma’s uitgereikt worden aan de geslaagden van de cursus voor beginnende imkers.

2011

Ruud Geurts volgde de cursus voor beginnende imkers, die in 2005 georganiseerd werd door imkersvereniging ‘t Watersweierke Houthalen-Helchteren in het sportlokaal te Laak. In 2011 volgde hij nogmaals een cursus, ditmaal georganiseerd door de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken en in datzelfde jaar startte hij met zijn imkershobby. Zijn eerste bijenstand telde 3 bijenvolken en was gelegen in Heppeneert, een gehuchtje van de stad Maaseik, gelegen aan de Maasdijk aan de oever van de Oude Maas. Toen hij in 2013 van Rotem naar Lanaken verhuisde, doekte hij zijn bijenstand in Heppeneert op en besloot hij om in Lanaken - samen met zijn vader - de bijenvolken te beheren. De foto’s tonen de bijenstand te Heppeneert en imker Ruud Geurts bij een tijdelijke standplaats in de fruitplantages te Hocht.

Imker Ruud Geurts tijdens de inspectie van enkele bijenvolken te Hocht.

2011

Na het volgen de de imkerscursus kregen de startende imkers gratis een bevolkt vijfraamskastje aangeboden. De meeste volkjes zouden nog voor de winter naar een grotere kast worden overgebracht. Vanzelfsprekend werd ook een bijenhalletje voorzien zodat de bijenkast beschut stond tegen weer en wind. De foto toont het eerste bijenvolkje van imker Dénise Vanspingelen (Vroenhoven) opgesteld in een voorlopig onderkomen.

Imker Jurgen Winten had zijn eerste bijenvolkje opgesteld in een ruime bijenhal gelegen aan de E. de Caritatstraat te Lanaken.

2012

Het bestuur van de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken mocht heel wat leden verwelkomen op haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Voorzitter Achiel Geurts blikte tevreden terug op het voorbije jaar. Toen organiseerde de Bijentelersbond een zeer geslaagde imkerscursus. 20 nieuwe imkers werden opgeleid en bijgestaan door peter-imkers. De nieuwjaarsreceptie was dan ook een uitstekende gelegenheid om de peter-imkers uit Lanaken in de bloemetjes te zetten. Albert Moors, Wim Van Mourik, Eddy Maesen, Lode Aelbers en Trudo Delille, kregen van het bestuur - als dank voor hun inzet - een kleine attentie aangeboden.

Op woensdagavond 1 augustus organiseerde de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken i.s.m. het Federaal Imkersverbond vzw in feestzaal ‘De Bessemer’ te Lanaken een informatie-avond over het vermijden van wintersterfte. Imker Theo Leyssen uit Hamont-Achel stelde de Nederlandse onderzoekers ir. Maarten van Hoorn en Rik ter Horst (Science in Water B.V.) voor, die er toelichting gaven over hoe men - door het toedienen van een ijzeremulsie - de wintersterfte van bijenvolken kon beperken. Na de bespreking van de theoretische grondslag en de praktische toepassing van het product, werd de mogelijkheid geboden om dosissen ijzeremulsie aan te kopen.

2012

In 2012 organiseerde de Bijentelersbond Lanaken in feestzaal ‘De Bessemer’ het jaarlijks F.I.V.-imkersfeest. Heel wat imkers uit Lanaken en buurgemeenten zaten aan de feestdis en bespraken er tussen pot, pint en feestmaal, het ‘wel en wee’ van het hobbyimkeren. De avond werd afgesloten met een tombola. De opbrengst van het feest werd door de Bijentelersbond geschonken aan F.I.V.-voorzitter René Janssen om de werking van het Federaal Imkersverbond vzw te ondersteunen.

In 2012 vond op de Abdijsite Herkenrode (Hasselt) het 20ste Vlaams Imkerscongres plaats. Dit congres stond vooral in het teken van de ‘apitherapie’. De Limburgse Imkersbond verwelkomde er een 750-tal imkers uit alle Vlaamse provincies. Gedeputeerde Marc Vandeput onderstreepte na de feestrede n.a.v. 100 jaar Koninklijke Vlaamse Imkersbond, dat de provincie Limburg de nodige impulsen zal blijven geven aan de Limburgse bijentelers, waarbij in 2012 o.a. extra aandacht zal gegeven worden aan de verdere versterking van het partnerschap tussen de Limburgse imkerij en de fruitsector. Heel wat imkers aangesloten bij de Bijentelersbond Lanaken namen aan het congres deel.

2012

Het personeel van de Kinderboerderij te Lanaken startte tijdens het voorjaar van 2012 met de bouw van een kleine bijenhal. Het project kaderde binnen de boerderij- en natuureducatieve werking van de kinderboerderij en richtte zich in eerste instantie tot de 5-jarige kleuters. De binnenruimte en de bijenhal zullen gescheiden worden door een glazen wand. Zo zullen de kleuters en hun begeleiders op een veilige manier de imker én de bijen aan het werk kunnen zien. De binnenruimte werd ingericht met educatieve wandpanelen waarop het wondere leven van de honingbij wordt verduidelijkt. De bouw en de inrichting van de bijenhal werd tegen het einde van de maand juni voltooid.

Eind 2012 werd de promotiecampagne voorgesteld van de cursus voor beginnende imkers, die begin 2013 van start zou gaan. Met de slogan “We want you! New Beekeeper“ ging de Bijentelersbond Lanaken de jongere generatie warm maken om het imkersvak aan te leren. De cursus omvatte 10 lesdagen die telkens plaats vonden op zondagvoormiddag in feestzaal De Bessemer te Lanaken. Alle lessen werden gegeven door voordrachtgever Bert Eben uit Bocholt.

2012

Op zondag 2 september werd de nieuwe bijenhal op de kinderboerderij (Domein Pietersheim) officieel geopend. Deze dag stond volledig in het teken van de honingbij en de bijenteelt in het algemeen. Zo gaf een imker tekst en uitleg over de werkzaamheden aan de bijenvolken die in de nieuwe bijenhal staan opgesteld en kon men kennismaken met de diverse bijenproducten zoals honing, bijenpollen, propolis en bijenwas. Foto: Twee kleuters hielden het openingslint vast. v.l.n.r.: Marino Keulen (burgemeester), Patrick Maesen (De Vrienden van Pietersheim), Annicq Vandebeek (educatief medewerkster) Frank Smeets (Deputé Leefmilieu), Jurgen Winten (imker) en Achiel Geurts.

2012

De Bijentelersbond meldde het overlijden van Jean Pelssers, echtgenoot van wijlen Mathilde Smits. Jean werd geboren te Uikhoven op 7 januari 1924 en overleed in het Z.O.L. André Dumont te Waterschei op 28 mei 2012. Op de foto zien we hem in actie tijdens een demonstratie wassmelten in 1998.

2013

Op 10 januari organiseerde de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken naar jaarlijkse gewoonte haar nieuwjaarsreceptie. Tijdens zijn toespraak in feestzaal ‘De Bessemer’ gaf voorzitter Achiel Geurts een beknopt overzicht van de op til staande activiteiten, waarbij vooral veel tekst en uitleg werd gegeven over de cursus voor beginnende imkers, die op 27 januari van start zou gaan en waarvoor - gezien het grote aantal inschrijvingen - moest uitgekeken worden naar voldoende bereidwillige peter-imkers. Bij de terugblik op het afgelopen werkingsjaar sprong vooral de opening van de nieuwe bijenhal op de kinderboerderij in het oog. Na het kasverslag door penningmeester René Janssen en de presentatie van een sluitende begroting, konden de imkers met hun eega aan tafel. ‘Honing en honingbijen’ was vanzelfsprekend het enige gespreksthema van de avond.

Omdat het aantal leden aangesloten bij de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken in een tijdspanne van 10 jaar bijna verviervoudigd was, werd op 1 maart het bestuur fors uitgebreid. Het alsmaar toenemend aantal leden zorgde niet enkel voor tal van bijkomende praktische en organisatorische problemen, maar legde vooral een te zware druk op het 4-koppige bestuur dat sinds 2003 de in 1925 opgerichte vereniging leidde. Bij de samenstelling van het nieuwe bestuur kregen de nieuwkomers elk een specifieke taak toegewezen. Marianne Kluts (Kesselt) zal instaan voor bijenziekten en -onderzoek, Peter Castermans (Lanaken) en Harriet Boonstra (Kesselt) zullen de organisatie van activiteiten voor hun rekening nemen, Josephine Thoné (Neerharen) zal instaan voor scholing en vorming en Jurgen Winten (Lanaken) educatieve bijenhal en toerisme.Jacques Engelen (Rekem) kreeg het secretariaat toegewezen. Ondervoorzitter Lambert Eerlingen (78), sinds 1963 lid van de vereniging, kreeg als bijkomende taak de opstart van het nieuwe initiatief ‘plantactie 2014’ toegewezen.
Foto v.l.n.r.: Peter Castermans, Harriet Boonstra, Lambert Eerlingen, Josephine Thoné en Marianne Kluts.

2013

In 2013 organiseerde de bijentelersbond een cursus voor beginnende imkers. Van de 46 deelnemers slaagden 39 cursisten in het eindexamen. Zij mochten, na een aanmoedigende toespraak door de heer Tony Castermans, schepen van Milieu van de gemeente Lanaken, uit handen van voordrachtgever Bert Eben hun diploma met bijhorende felicitaties in ontvangst nemen. Opmerkelijk was het groot aantal cursisten dat met bijenhouden ging starten. Van de 39 geslaagden gaven immers 30 personen aan dat ze effectief willen starten met imkeren. Het bestuur van de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken mocht dan ook tijdens de diplomauitreiking op zondag 2 juni liefst 30 cadeaucheques t.w.v. 100,00 euro uitreiken, waarna de deelnemers met hun diploma en hun cheque nog even aan het leslokaal De Bessemer poseerden. (foto: Jurgen Winten).

2013

Samenstelling van het bestuur met omschrijving van de bestuursfucties.

Alle bemerkingen, gegevens en afbeeldingen die kunnen bijdragen om de historie van de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken te vervolledigen kunnen ingestuurd worden naar achiel.geurts@telenet.be

2013

Ook voor een vereniging die al 87 jaar bestaat was de tijd, dat de correspondentie tussen bestuur en leden nog met pen op papier geschreven werd, definitief voorbij. Het bestuur was er al enkele jaren mee bezig: het maken van een eigen webstek. Maar telkens werden de voorstellen van tafel geveegd. De redenen hiervoor waren kort samen te vatten: er was niemand in de vereniging die hier ervaring mee had en er waren geen centen om het project te betalen. Bij de start van de imkerscursus 2013 kwam daar verandering in. Cursist Roel Welters, eigenaar van het webdesignbureau tigertactics.be, bood de vereniging spontaan zijn diensten aan. Op 4 maart stond de website van de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken online. Op de eerste dag bezochten 35 personen de site en ze bekeken er samen welgeteld 140 pagina’s.

2013

Bestuursleden Harriet Boonstra en René Janssen (foto) gingen eind juli - samen met Marianne Kluts en Achiel Geurts - naar Imkerei Geller in Würselen, om er de startvolkjes af te halen, die bestemd waren voor de beginnende imkers van de cursus 2013.

2013

Op zondag 22 september organiseerde vzw Toerisme een demodag rond bijen op de Kinderboerderij te Pietersheim. Meer dan 500 bezoekers konden er terecht in de bijenhal om er van een imker tekst en uitleg te krijgen over de werkzaamheden aan de bijen. Om de opgedane kennis te testen werd er een bijenquiz georganiseerd waarbij alle deelnemers een prijs in ontvangst mochten nemen. De hoofdprijs van de bijenquiz werd gewonnen door de familie Hermans. Aan de infostand van Natuurpunt Lanaken kon men kennis maken met tal van soltaire bijen en - heel opmerkelijk - kon men reeds proeven van honing die geoogst werd in het natuurgebied Oude Weerd te Rekem. Ook de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken had er een infostand opgesteld om de diverse bijenproducten voor te stellen. De bezoekers konden er gratis honing en honingmede proeven. De gratis aangeboden honingcaramellen werden vooral gesmaakt door de jongste bezoekers. Tevens werden er meer dan 1.000 bloembollen (krokussen en sneeuwklokjes) verdeeld, zodat de honingbijen volgend voorjaar wat meer stuifmeel zullen vinden in de Lanaker tuintjes.

Op vrijdagavond 15 maart was de Duitse Imkermeister Günther Hartmann op uitnodiging van de Bijentelersbond te gast in Lanaken om er toelichting te geven over zijn imkerij en de door hem toegepaste bedrijfsmethode. Opmerkelijk was het grote aantal imkers en bestuursleden van diverse Limburgse imkersverenigingen die deze lezing bijwoonden. Buiten enkele imkers uit Vlaams-Brabant, kwam zelfs één imker uit het ‘verre’ West-Vlaanderen speciaal naar feestzaal De Bessemer afgezakt om met deze ‘imkermeister’ kennis te maken en om er iets over het professioneel bijenhouden te kunnen opsteken. Na de uiteenzetting mochten Günther Hartmann en moderator Freddy Swinnen een presentje van het inrichtend bestuur in ontvangst nemen.
Foto: heel wat Limburgse imkers waren naar Lanaken gekomen om de geheime kneepjes van het imkersvak aan de Duitse Imkermeister te ontfutselen.

2013

De Bijentelersbond Lanaken en Omstreken investeerde al diverse jaren bijzonder veel in de opleiding van een nieuwe generatie imkers. Vooral de succesvolle organisatie van de cursus voor beginnende imkers begin 2013, kostte de vereniging een flink pak duiten. Daarom organiseerde de vereniging op 5 oktober een eetdag in feestzaal De Bessemer in Lanaken centrum. De grote opkomst van aangesloten imkers en symphatisanten en vooral de tombola op het einde van de eetdag, zorgden er voor dat kas van de imkersvereniging terug uit de rode cijfers was, zodat de nieuw geplande initiatieven zorgeloos konden worden opgestart.

2014

Meer dan 7.500 geïnteresseerden bezochten op zondag19 oktober de eerste Bos- en Houtbeurs in Wiemesmeer (militair domein Zutendaal). De stand van de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken, die voor die dag speciaal in het teken stond van de bosbijenteelt, trok heel wat aandacht. Een speciaal voor deze beurs ontworpen infopaneel verduidelijkte de overgang van het houden van honingbijen in holle boomstammen en ‘klotzbeuten’ naar het houden van bijen in uit stro en/of buntgras gevlochten bijenkorven. Ook werden de diverse bijenproducten gepromoot en kreeg de organisatie van de nieuwe cursus voor beginnende imkers ruime aandacht. Op de foto: Achiel Geurts en imker Peter Castermans gaven info over de diverse bijenproducten.

2014

De Bijentelersbond tekende in 2014 present op tal van beurzen en evenementen. Vermelden we o.a. de deelname aan de Landschapdoedag te Pietersheim en de bos- en houtbeurs in Wiemesmeer Zutendaal. Op ‘Château Maestricht’ werd de officiële opening van de infostand van de Lanakense deelnemers bijgewoond door o.a. Patrick Maesen (voorzitter vzw Toerisme Lanaken), Mark Curvers (1ste schepen Lanaken), Inge Moors (deputé provincie Limburg) en Marino Keulen (burgemeester gemeente Lanaken).

2014

Op donderdag 9 januari 2914 organiseerde de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken haar nieuwjaarsreceptie. Voorzitter Achiel Geurts stelde het jaarprogramma 2014 voor. Bij de terugblik op het afgelopen werkingsjaar sprong vooral de succesvolle organisatie van de cursus voor beginnende imkers in het oog. Na het kasverslag door penningmeester René Janssen en de presentatie van een sluitende begroting, mochten de imkers met hun eega aan tafel. Het gespreksthema van de avond was de zachte temperatuur en de gevolgen daarvan voor drachtplant en honingbij. Op de foto poseren het bestuur, leden en hun echtgenotes tijdens de nieuwjaarsreceptie in feestzaal ‘De Bessemer’. In alfabetische volgorde: Boonstra Henriette, Eerlingen Lambert, Engelen Jacques, Janssen Rene, Kluts Marianne, Maesen Eddy, Maurer Freddy, Mercken Armand, Moors Albert, Nijst Camilla, Olde Boldhaar George, Thijs Maurice, Thoné Josephine, Vandecaetsbeek Willy, Vanham Louis, Vanheusden Jan, Van Mourik Wim, Weytjens Jef en Winten Jurgen.

2014

Op zaterdag 20 september 2014 organiseerde de Bijentelersbond Lanaken in feestzaal ‘De Bessemer’ haar jaarlijks imkersfeest. Heel wat leden-imkers uit Lanaken en buurgemeenten zaten aan de feestdis. Uiteraard was er maar één gespreksthema: het ‘wel en wee’ van het hobbyimkeren. De avond werd afgesloten met een grandioze tombola. Met de opbrengst van het feest werd onder andere de organisatie gefinancierd van de nieuwe cursus voor beginnende imkers, die in januari 2015 van start ging.

2014

Op 17 november 2014 overleed te Neerharen imker Gerard Bollen. Gerard werd geboren te Neerharen op 27 november 1930. Hij erfde de imkersmicrobe van zijn vader en werd midden de jaren ‘70 lid van de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken. Hij imkerde slechts met enkele bijenvolken, die opgesteld stonden bij zijn woonst aan de Kasteellaan te Neerharen.

2015

Op donderdag 8 januari organiseerde de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken naar jaarlijkse gewoonte haar nieuwjaarsreceptie in feestzaal ‘De Bessemer’. Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak gaf voorzitter Achiel Geurts een overzicht van de op til staande activiteiten. Om het jubileumjaar extra luister te geven, werden op 1 januari drie sluitzegels uitgegeven die gratis werden uitgedeeld aan elkeen die er om vroeg. Na het kasverslag door penningmeester René Janssen gaf de voorzitter tekst en uitleg over de cursus voor beginnende imkers, die op zondag 25 januari van start zou gaan en waarvoor nog gezocht werd naar een aantal bereidwillige peter-imkers.

2015

Bioloog Wim Van Mourik (85) en bestuurslid Marianne Kluts (44) uit Kesselt verrichtten het microscopisch onderzoek van honingbijen op sporen van nosema apis. Er werden ongeveer een honderdtal binnengebrachte stalen preventief onderzocht.

Tijdens het voorjaarsonderzoek op 9 april werden er slechts bij één imker besmette stalen aangetroffen. Deze imker kreeg na het onderzoek gratis nosemamedicatie ter behandeling van zijn bijenvolken.

2015

Op zondagvoormiddag 1 februari ging in feestzaal De Bessemer in het centrum van Lanaken een nieuwe cursus voor beginnende imkers van start. De deelnemerslijst vermelde 26 cursisten: Alberto Blanco, Johan Bocken, Tina Bollen, Veerle Bollen, Timmy Bours, Alejandro Chávez, Jacqueline Chávez, Katia Coolen, Bertil Dutillieux, Philippe Dutillieux, Johan Gielis, Jeroen Goffin, Veerle Hoelbeek, Friedl Huls, Eugène Janssen, Greta Jonkmans, Anja Krumeich, Jan Krumeich, Soultana Oxynoudis, Michel Stevens, Eline Swennen, Marc Thijs, Cor van der Meer, Pietro Venturi, Koen Vossen en Adelin Weytjens. Voordrachtgevers van dienst waren Bert Eben (7 lessen), Achiel Geurts (2 lessen) en Albert Reynaers (1 les).

2015

Imker André Geerits werkte - vanuit de gemeente Heerlen - mee aan het bijenproject van het Citaverde College Roermond. Er werden bijenvolken geplaatst in het bijenkasteel in het park Aldenhof in Hoensbroek. Tevens werden er bij-vriendelijke en onderhoudsarme planten aangebracht, die inspirerend zijn voor de bewoners bij de inrichting van hun eigen stadstuintjes. Met dit bijenproject behaalde het Citaverde College de eerste plaats in de landelijke wedstrijd ‘Voorop in de Vergroening’.

2015

Peter Castermans, die in 2011 de cursus voor beginnende imkers te Lanaken met succes afrondde, startte dat jaar met 2 bijenvolkjes, die een onderkomen vonden in een bijenhalletje aan de Wijngaardstraat te Lanaken. In het najaar van 2014 had Peter zijn imkerij echter uitgebreid tot 6 bijenvolken en bleek het halletje duidelijk te klein. In april 2015, toen Peter met zijn volken naar de fruitdracht reisde, werd het halletje afgebroken, om plaats te maken voor de bouw van een nieuwe en grotere bijenhal. Op de foto poseert Peter Castermans aan zijn nieuwe bijenhal.

2015

Op zondag 17 mei 2015 werd de cursus voor beginnende imkers te Lanaken afgerond met een examen. Bij de aanvang van de cursus werd aangekondigd dat de nieuwe imkers een bijenvolk cadeau kregen, maar daar waren wel enkele voorwaarden aan verbonden. Slagen in het examen was daar een van. Precies 20-tal cursisten hadden bij de aanvang van de cursus laten weten, dat ze zouden willen starten met imkeren. Ze hadden zich dan ook grondig voorbereid op het examen. De uitslag werd op 31 mei in feestzaal De Bessemer tijdens de officiële uitreiking van de diploma’s bekendgemaakt.

2015

Zondagmiddag 31 mei werd in feestzaal De Bessemer de ‘Cursus voor beginnende imkers’ afgerond met de bekendmaking van de examenresultaten en de uitreiking van de getuigschriften in aanwezigheid van het voltallig bestuur van de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken, lesgever Bert Eben en mevrouw Christel Gorissen, schepen van milieu van de gemeente Lanaken.
De cursus 2015 telde 10 lesdagen. In deze korte tijdsspanne werd getracht een antwoord te geven op de vraag “Bijenhouden, hoe doe je dat?”. Aan de cursus namen 26 cursisten deel. Slechts 19 van hen slaagden in het eindexamen, met name: Alberto Blanco (Lanaken), Johan Bocken (Rotem), Tina Bollen (Rotem), Veerle Bollen (Leut), Alejandro en Jacqueline Chávez (Lanaken), Bertil en Philippe Dutillieux (Neerharen), Johan Gielis (Heusden-Zolder), Friedl Huls (Lanaken), Eugène Janssen (Rekem), Greta Jonkmans (Hasselt), Jan Krumeich (Maastricht), Anja Krumeich (Dalhem), Michel Stevens (Lanaken), Marc Thijs (Lanaken), Cor van der Meer (Heusden-Zolder), Pietro Venturi (Rekem) en Adelin Weytjens (Diepenbeek). Zij mochten uit handen van lesgever Bert Eben een getuigschrift in ontvangst nemen. Van de 19 geslaagden gaven er 17 aan, dat ze effectief willen starten met bijenhouden. Zij kregen van de Bijentelersbond een starterscheque ter waarde van 100,00 euro aangeboden, die men zal kunnen inruilen voor een bijenkast. Deze bijenkast, een vijframer bevolkt met een voldoende sterk en gezond bijenvolk, zal midden juli - ten laatste eind juli - afgehaald kunnen worden in het Bijenteeltmuseum Lanaken.
De Bijentelersbond zal de startende imkers verder begeleiden en hen regelmatig informeren over de noodzakelijke werkzaamheden die ze - samen met hun peter-imker - aan het bijenvolkje moeten verrichten.

2015

Op 6 juni 2015 organiseerde de Bijentelersbond i.s.m. imkersvereniging St. Ambrosius uit Hamont-Achel een daguitstap per luxe-autocar naar het Noord-Brabantse Geffen en de stad Den Bosch. In een biezonder pand, gebouwd in de vorm van een honingraat, ontving Robert Schuurmans van imkerij - bijenteeltmuseum Ecopoll de delegatie imkers uit Lanaken en Hamont-Achel. Na het nuttigen van een kopje koffie, werd er via een powerpoint-presentatie uitleg gegeven over de door imkerij Ecopoll gebruikte bedrijfsmethode, waarbij biezonder veel aandacht werd besteed aan het belang van een effectieve varroabestrijdingsmethode.

Na een rondleiding in het bijenteeltmuseum met haar unieke collectie imkersmaterialen van over de hele wereld en een kort bezoek aan de museumwinkel, waar niet alleen bijenproducten maar ook diverse imkersgereedschappen konden worden aangekocht, konden de imkers enkele bijenstanden bezoeken. Hier toonde Robert Schuurmans hoe zijn hobby is uitgegroeid tot een professioneel bedrijf met gemiddeld 250 bijenvolken. Deze volken worden voornamelijk ingezet voor de bestuiving van gewassen en de productie van honing.

2015

Een van de cursisten die in 2015 startten met imkeren was Pietro Venturi, die zijn bijenstand had ingericht aan de Tombenlaan te Rekem. Pietro kreeg een dubbelwandige bijenkast om zijn bijenvolkje te huisvesten van zijn peter-imker Wim Van Mourik. De bijen vinden heel wat nectar- en stuifmeelgevende drachtplanten in de prachtig aangelegde Velt-tuin.

 
2015

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken werden er bij de start van het jubileumjaar 3 verschillende sluitzegels uitgegeven. Deze zegels werden door de leden onder meer gebruikt als sluitzegel op hun persoonlijke correspondentie tijdens het jaar 2015. Op deze wijze konden heel wat mensen het heuglijke nieuws vernemen dat de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken 90 jaar jong was.

2016

Op donderdag 7 januari 2016 organiseerde de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken haar nieuwjaarsreceptie in café-feestzaal ‘De Bessemer’. Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak gaf de voorzitter een overzicht van de op til staande activiteiten, waarbij onder meer de organisatie van een praktijkcursus koninginnenteelt, een onderdeel van het nieuwe project praktijkgericht imkeren, op veel bijval kon rekenen. Bij de terugblik op het afgelopen werkingsjaar sprong vooral de succesvolle organisatie van de cursus voor beginnende imkers in het oog. Uit het kasverslag bleek echter, dat er in 2015 meer uitgaven waren dan inkomsten en dat hoofdzakelijk achterstallige betalingen hiervan de oorzaak waren. Toch verzekerde de voorzitter dat de vereniging nog steeds voldoende financiële armslag heeft om de beoogde initiatieven en nieuwe projecten succesvol uit te bouwen. De receptie werd afgesloten met koffie en taart. ‘De honingbij’ was vanzelfsprekend het enige gespreksthema van de avond.
Op de foto: bestuur en leden van de Bijentelersbond tijdens de nieuwjaarsreceptie in café-feestzaal ‘De Bessemer’. Aanwezig (in alfabetische volgorde): Aelbers Lode (1), Aelbers Frans (2), Bossaerts Krista (3), Boonstra Henriette (4), Brouwers George (5), Castermans Peter (6), Chàvez Alejandro (7), de Vries Mathijs (8), Delille Trudo (9), Dutillieux Bertil (10), Dutillieux Philippe (11), Eerlingen Lambert (12) en echtgenote (13), Engelen Jacques (14), Geerits André (15), Geurts Achiel (16), Geurts Ruud (17), Janssen Eugène (18), Kluts Marianne (19), Knapen Paul (20), Maesen Eddy (21), Maurer Freddy (22), Meulendijks Henk (23), Moors Albert (24), Schoofs François (25) en echtgenote (26), Thijs Marc (27), Thoné Josephine (28), Van Mourik Wim (29), Venturi Pietro (30) en Vossen Lambert (31).

2016

De kerstmarkt van de Methodeschool aan de d’Aspremont Lyndenlaan te Rekem was weliswaar een intieme kerstmarkt, maar toch viel er ieder jaar heel wat te beleven. Op vrijdagnamiddag 16 december hadden tientallen standhouders (waaronder ook de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken) er gezellige kerstkraampjes opgesteld. Vooral ouders en hun schoolgaande kinderen kwamen er genieten van de magische kerstsfeer. Op de foto: Achiel Geurts en Josephine Thoné aan het standje van de bijentelersbond.

 
2016

Op 25 november was Dylan Eben, voorzitter van de Limburgse Zwarte Bij vzw, gastspreker te Lanaken.  Na de uiteenzetting, een korte vragenronde en het slotwoord door Achiel Geurts, demonstreerde Lambert Vossen het gebruik van een tabaksmolen, welke hij met een klemmetje aan een tafel bevestigd had.  Dit handbediend molentje versnijdt met gemak lichtvochtige en droge tabak, blad voor blad, tot prima bijentabak, die door vele imkers nog steeds gebruikt wordt om hun bijen kalm te houden tijdens de kastinspectie. 

 
2016

Pietersheim - Lanaken • Op zondag 3 juli vormde het plein van de 12de eeuwse Waterburcht het decor voor de eerste Streekproductenmarkt. Het “Lekkers van Limburg” werd aangeboden door twaalf lokale leveranciers van streekproducten, variërend van Rekemse Misérabel, Perronbier, Maaslandse hesp, Kinrooise kaas, Lanaker bloedworst, enz... Aanvankelijk dreigden onweerswolken roet in het eten te gooien, maar bij de eerste zonnestralen kwamen (en bleven) de bezoekers toestromen. Ook de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken tekende er present met een infostand met promo voor tal van bijenproducten.

2016

Op woensdag 1 juni organiseerde de Dienst Jeugd van de gemeente Lanaken haar jaarlijkse Roefeldag. Dit is een dag waarop kinderen bij bedrijven, verenigingen, instellingen of winkels een kijkje achter de schermen kunnen gaan nemen. Diverse kinderen uit Lanaken maakten van deze dag gebruik om de rol te spelen van een imker. In het bijenteeltmuseum kregen ze een spoedcursus imkeren. De vergaarde kennis brachten ze onmiddellijk in de praktijk. Ze konden immers al enkele imkers, die in de bijenstand van het museum aan het werk waren, met raad en daad bijstaan. Dat beloofde dus voor de toekomst!

 
2016

Op 27 mei organiseerde het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) in samenwerking met het Openluchtmuseum Bokrijk een contactdag “Collectie & Traditie” in Kasteel Domein Bokrijk. Tijdens de voormiddag ging men dieper in op de onlosmakelijke band tussen objecten en tradities, of anders gezegd, tussen roerend en immateriaal erfgoed. Na verwelkoming door Liesbeth Kees, directeur Domein Bokrijk, gaf Chantal Bisschop, stafmedewerker CAG, toelichting over de connectie tussen collectie en community. In de namiddag stond er een speeddate gepland, waar - buiten een vijftal andere sprekers - ook Achiel Geurts (Bijenteeltmuseum Lanaken) zijn zegje mocht komen doen. Hij behandelde vanzelfsprekend het thema bijenteelt en had het over het verzamelen van nectar, het oogsten van honing en over de ericaborstel, een klein kolbtoestelletje, dat nog door menig imker gebruikt wordt bij het oogsten van heidehoning. Het slotwoord (met afsluitend drankje) had plaats in herberg St.-Gummarus. 

 
2016

Op 3 maart 2016 volgden heel wat imkers de uiteenzetting over varroabestrijding door Albert Reynaers. De lesgever verduidelijkte via een powerpointpresentatie de meest voorkomende behandelingsmethoden. Daarbij ging vooral aandacht naar het correcte gebruik van de producten, zoals een nauwkeurige dosis, de geschikste temperatuur en zo meer. Op het einde van de voordracht stelde Albert Reynaers nog als toemaatje het ‘Bijenactieplan’ van de stad Genk voor.

2016

In het kader van het nieuwe project ‘Praktijkgerichte Vorming’, startte de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken op zondag 14 april met een eerste lessenreeks over koninginnenteelt. Voordrachtgever Bert Eben uit Bocholt gaf er een uitgebreide uiteenzetting over de diverse teeltwijzen en toonde tal van materialen die bij de koninginnenteelt kunnen worden ingezet. “Elk jaar opnieuw moeten we koninginnen telen en dit om de simpele reden, dat we enkel door het kweken van jonge, gezonde en sterke volkjes, het bijenbestand op peil kunnen houden”, aldus Achiel Geurts, voorzitter van de Lanakense imkersvereniging. Alle deelnemers kregen een handleiding waarin alle aspecten van de koninginnenteelt in woord en beeld werden weergegeven. Alle theorie- en praktijklessen vonden plaats in en rondom het Bijenteeltmuseum Lanaken.

2016

Op zondag 15 mei kreeg het project ‘Praktijkgerichte vorming koninginnenteelt’ een vervolg in de bijenhal aan het bijenteeltmuseum. Eerst werden de voorwaarden besproken opdat bijen succesvol koniginnendoppen aantrekken. Heel wat imkers hadden teeltlatten meegebracht en Ruud Geurts, omlarver van dienst, schepte uit een broedraam meer dan 100 eendagslarfjes, om deze in de kunstcelletjes van de aangeboden teeltramen over te brengen. Door deze werkwijze zullen deze larfjes niet uitgroeien tot werksterbijen, maar in een tijdspanne van 13 dagen uitgroeien tot volwaardige bijenkoninginnen. Het project wordt dan vervolgt met het vullen van éénraamskastjes (Ein-Waben-Kästchen), welke - na 4 dagen in quarantaine - opgesteld worden in een bevruchtingsstation. Daar zullen meerdere mannetjesbijen (darren) de kans grijpen om met deze onbevruchte koninginnen te paren.

2016

In navolging van de succesvolle wekelijkse dinsdagmarkt startte op zaterdag 7 mei de eerste maandelijkse dierenmarkt. Al vanaf 7 uur ‘s morgens gonsde het centrum van Lanaken van bedrijvigheid. Terwijl zelfstandigen, handelaars en particulieren hun verkoopstanden nog opstelden, daagden al kopers op om als eerste een keuze te kunnen maken uit het aanbod dieren. Rond 10 uur werd de maandelijkse markt te Lanaken officieel geopend in aanwezigheid van burgemeester, schepenen en tal van gemeenteraadsleden. De Porijkes zorgden voor muzikale ambiance en de kinderen konden bij een clown en in een springkasteel terecht voor extra vertier. De dierenmarkt werd georganiseerd door de Ornithologische vereniging De Edelzanger, Neerhofdierenvereniging Nut en Sport, de Watervogelbond vzw en de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken, in samenwerking met de gemeente Lanaken. 

 
2016

Na afloop van de cursus voor beginnende imkers te Lanaken, kregen alle deelnemers - medio juli 2015 - een bijenvolkje cadeau. Deze volkjes groeiden tijdens het najaar nog uit tot volwaardige bijenvolken. Mede dankzij een geweldige voorjaarsdracht en prima weersomstandigheden konden de nieuwe imkers begin juni hun eerste honing oogsten.  Omdat het merendeel van de pas gestarte imkers nog niet over een eigen honingslinger beschikte, mocht men gebruikmaken van het slingerlokaal van het Bijenteeltmuseum Lanaken. Daar konden reeds tal van honingemmers gevuld worden met vloeibaar goud. Daarvan rijk worden zat er voorlopig nog niet in ... de nieuwe imkers deden hun eerste potjes immers cadeau aan ouders, familieleden en vrienden. 

 
2016

Op woensdagavond 11 mei demonstreerde Josephine Thoné in het ontmoetingscentrum te Neerharen, hoe men smakelijke gerechtjes kon maken met honing. Honing wordt veel gebruikt in de keuken om de meest verfijnde gerechten te maken. Na een korte uitleg over de benodigde ingrediënten, materialen en werkwijze, werden alle aanwezigen aan het werk gezet. Enkelen voor het maken van honingwafeltjes, anderen voor het maken van energie-granenrepen. Nog anderen werden aan het werk gezet voor het maken van kipspiesjes in honing, het maken van honingijs met chocolade, kokosballetjes met honing en scrubzout met honing. Tot slot maakte Josephine zelf nog een honingaperitiefje en kon er gezamenlijk geklonken worden op al dat lekkers dat overigens ook in een mum van tijd en met smaak verorberd werd. Kortom, een geweldige demonstratie, die zeker voor herhaling vatbaar was.

 
2017

Op donderdag 5 januari 2017 organiseerde de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in café ‘De Bessemer’. Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak gaf de voorzitter toelichting bij het overvolle jaarprogramma, waarbij vooral de aandacht ging naar de organisatie van een nieuwe cursus voor beginnende imkers en een vervolg-praktijkcursus koninginnenteelt. Gelet op het aantal activiteiten die volgende jaren op til staan, stond ook een bestuursuitbreiding op de dagorde. Het bleek echter onmogelijk om iemand van de aanwezigen warm te krijgen om tot het bestuur toe te treden. De penningmeester gaf daarna nog een kort kasverslag van inkomsten en uitgaven en concludeerde dat de vereniging nog over voldoende financiële armslag beschikt, om de beoogde initiatieven en nieuwe projecten succesvol uit te bouwen. De receptie werd afgesloten met koffie en taart. Aanwezig (in alfabetische volgorde): Johan Bocken (28), Tina Bollen (29), George Brouwers (11), Peter Castermans (18), Mathijs de Vries (25) en echtgnote (26), Trudo Delille (17) en echtgenote (16), Lambert Eerlingen (15) en echtgenote (13), AndrЋ Geerits (3), Achiel Geurts (1), Ruud Geurts (19), EugЏne Janssen (8), RenЋ Janssen (20) en echtgenote (14), Eddy Maesen (7), Piet Molenbroeck (9), Albert Moors (21), Marc Thijs (10), Josephine ThonЋ (4), Jan Timmermans (2), Wim Van Mourik (23), Pietro Venturi (27), Cyrillus Vermeulen (22) en echtgenote (12), Lambert Vossen (6) en echtgenote (5) en Jef Weytjens (24).

 
 
2017

Imkerscursus 2017 van start - De Bijentelersbond Lanaken en Omstreken mocht op zondag 29 januari 21 deelnemers verwelkomen op de eerste cursusles voor beginnende imkers. Na een welkomstwoord door de voorzitter mocht lesgever Bert Eben uit Bocholt de deelnemers laten kennismaken met de honingbij en de bijenteelt. Hierbij kwam ook een beknopt overzicht de geschiedenis van de imkerij - van prehistorie tot heden - aan bod. Dat Lanaken en Omstreken nogal ruim mag worden opgevat, bewijst de deelnemerslijst met cursisten uit o.a. Maasmechelen, Neeroeteren, Maaseik, Houthalen-Helchteren, Zonhoven, Genk, Bocholt, Dalhem en Berg en Terblijt. De jongste deelnemer was 11 jaar oud, de oudste was 65 jaar jong. 

 
2017

Groot was de verbazing, maar op 7 januari werd Peter Castermans, imker en lid van de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken, in het Cultureel Centrum uitgeroepen tot prins carnaval 2017. Op zaterdag 4 februari werd prins Peter II - vergezeld van jeugdprins Jens II - tijdens zijn bezoek aan de maandelijkse dierenmarkt in het centrum van Lanaken, hartelijk ontvangen aan de infostand van de Bijentelersbond. Uit handen van bestuurslid Josephine Thoné mocht Peter - als blijk van waardering en steun - in een gesloten omslag een kleine attentie ontvangen.

 
2018

Op donderdag 11 januari 2018 organiseerde de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken haar nieuwjaarsreceptie. Tijdens het welkomstwoordje gaf de voorzitter een kort overzicht van de op til staande activiteiten, waaronder op uitdrukkelijk verzoek van diverse leden, ook een daguitstap naar Imkerei Seip te Butzbach (D) zal georganiseerd worden. In aanloop naar de viering van 100 jaar Bijentelersbond Lanaken (1925-2025) werd een eerste promotie-item voorgesteld: een emaille pin met - in reliëf geslagen - het logo van de imkervereniging. Omdat er maar 100 stuks van vervaardigd werden, vond dit item al gretig aftrek. De receptie werd afgesloten met koffie en taart. ‘De honingbij’ was vanzelfsprekend het enige gespreksthema van de avond. Op de foto: Jan Timmermans (1), Josephine ThonЋ (2), Eddy Maesen (3), Trudo Delille (4), Lambert Eerlingen (5), Freddy Maurer en echtgenote (6 en 7), Marc Thijs (8), Jacqueline Ch€vez (9), Lode Aelbers (10), AndrЋ Geerits (11), Achiel Geurts (12), Jaak Tholen (13),  Theo Janssens en echtgenote (14 en 15), EugЏne Janssen (16), Kobe Vanderlee (17), Maarten Kenis (18), Veerle Bollen (19), Wim Van Mourik (20), Johan Bocken (21), Pietro Venturi (22), Pierre Tollenaers (23), Mathijs de Vries en echtgenote (24 en 25), Olivier Malek (26), Jacqueline van 't Hull (27), Sandy Hauben 28) en Claudia Declercq (29). 

2019

Op donderdag 10 januari 2019 organiseerde de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in lokaal ‘De Voorzorg’. De voorzitter hield een zeer korte nieuwjaarstoespraak. Enkele weken tevoren, tijdens de algemene ledenvergadering van de imkersvereniging, werd immers al het activiteitenprogramma besproken en werd er uitgebreid aandacht besteed aan de organisatie van de cursus voor beginnende imkers, die op 10 februari in Lanaken van start zou gaan. De receptie werd afgesloten met koffie en taart.  Op de foto, bestuur en leden van de Bijentelersbond tijdens de nieuwjaarsreceptie in zaal ‘De Voorzorg’ (v.l.n.r.): Lucienne Vanwijck (1), René Janssen (2), Sabrina Tollenaers (3), Albert Moors (4), Lambert Eerlingen (5), Eugène Janssen (6), Sandy Hauben (7), Achiel Geurts (8), George Brouwers (9), Olivier Malek (10), Lode Aelbers (11), Pietro Venturi (12), Peter Partoens (13), Marc Thijs (14), Diona Van Bennekom (15) en echtgenoot (16), Pierre Tollenaers (17), Johan Bocken (18), Frans Aelbers (19), Peter Castermans (20), echtgenote T. Janssen (21), Mathijs de Vries (22) en echtgenote (23), Josephine Thoné (24), Theo Janssen (25), Eddy Maesen (26), Kobe Vanderlee (27), Trudo Delille (28) en Wim Van Mourik (29).